Privacy reglement 

Doel registratie en verwerking persoonsgegevens

 

De registratie van persoonsgegevens heeft uitsluitend tot doel relevante gegevens op te slaan en te leveren voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor:

  1. Het kunnen voorbereiden van zorg aanvragen ten behoeve van de persoon die hiertoe aan Quadrant Zorg Thuis een opdracht heeft verstrekt, hetzij direct hetzij In geval van een indirecte opdracht, moet duidelijk gemaakt kunnen worden door deze derde dat hij/zij bevoegd is namens opdrachtgever te handelen.
  2. Het uitvoeren van administratieve procedures op basis van een zorg indicatiebesluit door het CIZ, zoals omschreven in de Wet Langdurige Zorg, voor zover het zorg indicatiebesluit geheel of gedeeltelijk in de vorm van een PGB vorm wordt gegeven, en voor zover hiervoor een volmacht van de cliënt aan ten grondslag ligt.
  3. Het uitvoeren van administratieve procedures op basis van een beschikking van een gemeente in Nederland, voor zover deze beschikking geheel of gedeeltelijk in de vorm van een PGB wordt gegeven, en voor zover hiervoor een volmacht van de cliënt aan ten grondslag
  4. Het verstrekken van gegevens aan zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorg verlenende instellingen, en uitvoerende overheidsinstanties voor zover dit op grond van wettelijke regels verplicht, q. geoorloofd is en voor zover dit noodzakelijk is voor een doelmatige uitvoering van de dienstverlening van Quadrant Zorg Thuis. Voor een juiste interne bedrijfsvoering van Quadrant Zorg Thuis.
  5. De volledige Privacy reglement kunt u opvragen bij het secretariaat van Quadrant Zorg Thuis. 

 

Klachten reglement

 

 

Wij doen bij  Quadrant Zorg Thuis onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens uw verwachtingen plaatsheeft. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van Quadrant Zorg Thuis. , dan kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure.

In het onderstaande reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen in het geval u een klacht heeft.

Wat is een klacht?

Elk bericht dat u aan Quadrant Zorg Thuis stuurt en waarin u aangeeft ontevreden te zijn over enige gedraging van een medewerker of persoon werkzaam uit naam van Quadrant Zorg Thuis , zal door ons worden behandeld als een klacht. Onder een bericht vallen hier zowel mondelinge, schriftelijke als digitale berichten en onder gedragingen vallen ook die beslissingen die binnen Quadrant Zorg Thuis  genomen worden en waar u bij betrokken bent en gevolgen van ondervindt.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van [zorginstelling] kan een klacht indienen, dit betreft dus zowel cliënten als eigen medewerkers. Maar ook bijvoorbeeld uw partner, familielid of curator. Nabestaanden van cliënten kunnen eveneens een klacht indienen en wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens uw verwachtingen plaatsheeft. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van Quadrant  Zorg Thuis, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure.

 

De volledige klachten reglement kunt u opvragen bij het secretariaat van Quadrant Zorg Thuis.